Get Fit - Dijagnostika

Analiza sastava tela


Get Fit analiza sastava tela

Analiza bioelektričnom impedansom (BIA) je brza, neinvazivna i jeftina metoda za procenu sastava tela. BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze struje kroz ljudski organizam. Struja prolazi kroz telo – bez otpora kroz mišiće, dok izvestan otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektrična impedansa i meri se monitorima telesne masti kao što su vage. Kada se podesi za izabranog pojedinca (starost, pol, visina) TANITA vaga na osnovu instaliranog softvera izračunava procentualni sadržaj masti u strukturi tela.


Treba uzeti u obzir da postoje dve vrste promena vezanih za merenje impedanse tela: periodične promene (promene izmedu nekoliko dana npr. tokom nedelje) i dnevne promene (ciklične promene u okviru jednog dana). U 8-elektrodnom sistemu merenja celog tela na TANITA vagi koristi se impedansa između ruku i nogu, dok se za merenja pojedinih delova tela koriste impedanse tih segmenata. Impedanse su različite za gornje ekstremitete i donje ekstremitete tela. Imajući u vidu da je impedansa trupa izuzetno niska (samo 5-10% od impedanse između ruke i stopala), promene koje uključuju trup mogu se skoro u potpunosti ignorisati kada se meri impedansa između ruku i nogu dok su promene za gornji i donji ekstremitet sintetizovane.


Periferna impedansa obično raste tokom spavanja i pada u toku fizičkih aktivnosti zbog distribucije tj. smanjenja i povećanja ekstracelularne tečnosti u perifernim oblastima tela. Ovo uzrokuje razlike u impedansi tokom dnevnog merenja ali i tokom merenja između nekoliko dana.


Tanita je vodeći proizvođač vrhunskih profesionalnih vaga za analizu telesnog sastava. Zahvaljujući atletskom i standardnom modu koje poseduju, ove vage omogućavaju sportistima - kako vrhunskim, tako i rekreativcima - detaljno praćenje telesne težine, zdravstvenog stanja i kondicije, sa svim relevantnim parametrima.